25-09-2019 Pressemeddelelse.pdf

 

25-09-2019 KAB Fondens priskonkurrence skudt i gang

Fremtidig Bæredygtighed i Almene Boliger
KAB Fonden i samarbejde med Det Kongelige Akademi
Prisopgave 2023


Kære Studerende på Videregående Uddannelser i Danmark
I inviteres til at deltage i KAB Fondens Prisopgave 2023 om fremtidig bæredygtighed i
almene boliger. Prisopgaven er stillet for at få bæredygtige potentialer i almene boliger og
deres omgivelser belyst.


De almene boliger har en enestående position herhjemme. De udgør en stor del af den
samlede boligmasse, og knap hver femte dansker bor i en. Almene boliger har til hensigt
at være for alle på tværs af sociale, økonomiske og kulturelle forhold – og til at være
drevet efter beboerdemokratiske principper og uden profit for øje. Derved kan de på flere
måder blive en drivkraft i udviklingen henimod et bæredygtigt samfund.


Med prisopgaven er vi interesseret i at høre om, hvad I opfatter som udfordringerne og
kvaliteterne i almene boliger, hvad I ser af latente muligheder i dem, og hvordan I mener,
at de kan bidrage til bæredygtige forandringer i de kommende år.


Bæredygtighed skal her forstås bredt ud fra FN’s Verdensmål og relatere specifikt til
almene boliger og deres omgivelser. Det er ønsket at få belyst forskellige aspekter af
almene boliger og på forskellige måder. Det kan være fra de store linjer til den lille detalje,
fra et øjeblik til en længere årrække, og fra nord til syd, øst til vest.


Aktive studerende på videregående uddannelser i Danmark kan deltage i prisopgaven,
enten individuelt eller i grupper. Vi er interesseret i at høre fra alle relevante fagområder.


Besvarelsen skal omhandle fremtidig bæredygtighed i almene boliger og deres omgivelser
i Danmark. Den kan være reflekterende, strategisk, drømmende, visionær og meget andet.
Besvarelsen skal være udarbejdet af den eller dem, som indsender materialet, og kan
indeholde tekst og visuelt materiale.


En besvarelse skal være på én A3-side i lavformat. Den må ikke indeholde navnene på den
eller dem, som har udarbejdet opgaven. Det anbefales, at tekst ikke er mindre end 11
punkt. Siden skal afleveres digitalt som PDF, og der må ikke være flere sider i samme fil.
Filen skal navngives med en femcifret tal- og bogstavkombination efter eget valg.


Besvarelsen skal sendes som bilag i en mail til med teksten
”Prisopgave” i emnefeltet. I mailen skal der stå 1) den samme femcifrede tal- og
bogstavkombination som filen er navngivet med, 2) fuldt navn på den eller dem, som har
lavet besvarelsen, 3) videregående uddannelsesinstitution, som den eller de er tilknyttet,
og 4) telefonnummer på den kontaktperson, som sender mailen.


Prisopgaven skal være modtaget senest mandag den 26. juni 2023 kl. 12.00.


Der er en samlet præmiesum på 80.000 kr. Heraf tildeles en førstepræmie på mindst
20.000 kr., og ingen præmier vil være på under 5.000 kr. Vinderne vil blive kontaktet
senest i uge 41 og derefter blive annonceret og vist på KAB Fondens hjemmeside.
Studieaktivitet i foråret 2023 vil blive bekræftet på uddannelsesinstitutionen for vinderne.

 

Bedømmelsesudvalget består af Claus Bech-Danielsen, Professor, Aalborg Universitet og KAB Fonden, Jens Elmelund, Adm. Direktør, KAB, Connie Hedegaard, Bestyrelsesformand, Concito, Morten Pape, Forfatter, Kirsten Persson, Beboer og Bestyrelsesformand, Tubberupvænge 1 og Michael Asgaard Andersen, Lektor, Det Kongelige Akademi.


I forbindelse med prisopgaven vil der blive afholdt en eller flere forelæsninger på Det
Kongelige Akademi i København. Programmet vil blive annonceret på www.kglakademi.dk


Spørgsmål angående prisopgaven kan rettes til indtil den 19. juni
2023.

Link til beskrivelse af prisopgave: https://kglakademi.dk/nyheder/prisopgave-baeredygtighed-i-alment-boligbyggeri


Vi håber, at I vil være med til at præge de bæredygtige forandringer i almene boliger ved
at deltage i KAB Fondens Prisopgave 2023.


Med venlig hilsen


KAB Fonden og Det Kongelige Akademi

 

Bestyrelse:

Formand Ellen Højgaard Jensen, cand.scient.geograf, direktør for Dansk Byplanlaboratorium

Næstformand Claus Bech Danielsen, Professor, PhD., Arkitekt m.a.a., Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

John Olsen, også bestyrelsesmedlem i KAB.

Hans Nørgaard Hansen, institutdirektør DTU .

Jakob Brandtberg Knudsen, også fagleder på kunstakademiets Arkitektskole.

Anette Ågård Nielsen, også bestyrelsesmedlem i KAB.

Rolf Andersson, også byggedirektør i KAB.

 

Direktion:

Erik Christiansen

 

 

 Velkommen til


 

KAB logo til side

Vedtægter

 

Indhold:

 • §1 & 2 Fondens navn, hjemsted og formål
 • §3 Fondens kapital
 • §4 Anbringelse af fondens kapital
 • §5 Anvendelse af fondens indtægter m.v.
 • §6, 7 & 8 Fondens ledelse
 • §9 Fondens tegning
 • §10 & 11 Regnskab og revision
 • §12, 13 & 14 Fondsmyndighed
 • §15 Vedtægtsændringer og opløsning

 

Fondens navn, hjemsted og formål

 

 • § 1

 

Fonden er stiftet af Københavns Almindelige Boligselskab (nu KAB - Bygge- og Boligad­ministration).

 

Fondens navn er KAB Fonden.

 

Fonden’s  hjemsted er Hvidovre kommune.

 

 

 • § 2

 

Fondens formål er med almennyttigt og samfundsmæssigt sigte at yde støtte til løsning af opgaver og problemer indenfor bolig- og byggesektoren og til boligkulturelle aktiviteter.

 

 

 

 

 

Fondens kapital

 

 • § 3

 

Grundkapitalen udgør kr. 5.408.286. Grundkapitalen er anbragt i  obligationer samt i kontante midler.

 

Grundkapitalen er tilvejebragt ved overførsel fra frie reserver.

  

 

 

 

 

Anbringelse af fondens kapital

 

 • § 4

 

Fondsbestyrelsen skal drage omsorg for, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på betryggende måde.

 

Fondens kontante beholdning, hvis størrelse skal afpasses bedst muligt efter det til enhver tid værende behov for likvide midler, skal anbringes forsvarligt og med uomtvistelig god sikkerhed.

 

 

 

 

Anvendelse af fondens indtægter m.v.

 

 • § 5

 

Den del af fondens indtægter, der resterer efter fradrag af alle udgifter til fondens drift og administration samt af tidligere års underskud og efter eventuelle henlæggelser, anvendes efter fondsbestyrelsens skøn til de i  § 2 beskrevne formål.

 

Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af fondens formue.

 

 

 

 

 

Fondens ledelse

 

 • § 6

 

Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen består af:

 1. 3 medlemmer, der er udpeget af KAB.
 2. 1 medlem udpeget af Kunstakademiets Arkitektskole.
 3. 1 medlem udpeget af Danmarks Tekniske Universitet.
 4. 2 medlemmer med særlig indsigt indenfor bolig- og byggesektoren og boligkulturelle aktiviteter, udpeget af KAB Fonden’s bestyrelse, og som ikke samtidig har sæde i KAB - Bygge- og Boligadministrationen’s bestyrelse.

z

De ovenstående nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Af disse bestyrelsesmedlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidigt udpegede medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, medlemmerne er udpeget. Samtidig med udpegelsen af de nævnte ordinære bestyrelses-medlemmer, kan der udpeges suppleanter for disse.

 

 

 • § 7

 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Der afholdes bestyrelsesmøde, såfremt et enkelt bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt. Formanden drager omsorg for indkaldelse af alle bestyrelsesmedlemmerne.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere 3 medlemmer er til stede.

 

Hvor intet andet er fastsat i nærværende vedtægter, træffes bestyrelsens beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

 

Over forhandlinger i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført protokollen.

 

Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler herom.

 

 

 • § 8

 

Bestyrelsen har den øverste ledelse af fondens virksomhed, og det påhviler bestyrelsen at fremme fondens formål. Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at bestyrelsens beslutnin­ger udføres. Bestyrelsen kan beslutte at ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse af fonden. Bestyrelsen kan tillige ansætte og aflønne personer, der skal yde bestyrel­sen bistand ved udøvelse af fondens daglige virke, herunder indgåelse af aftale om varetagelse af fondens administration.

 

Bestyrelsen påser, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde.

 

 

 

 

 

Fondens tegning

 

 • § 9

 

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller i forening med direktøren.

 

 

 

 

 

Regnskab og revision

 

 • § 10

 

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

 

Efter hvert regnskabsårs afslutning, skal der udarbejdes et årsregnskab indeholdende resultatopgørelse, balance samt årsberetning.

 

Regnskabet underskrives af fondens bestyrelse.

 

 

 • § 11

 

Bestyrelsen vælger en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet.

 

Det påhviler revisionen at gennemgå og revidere fondens regnskab i overensstemmelse med god revisionsskik, herunder at kontrollere beholdninger, og revisionen kan af bestyrelsen fordre enhver oplysning, der har betydning for udførelsen af revisionen.

 

I forbindelse med revisionspåtegning skal revisor angive, hvorvidt forretningsgangen er betryggende og i overensstemmelse med vedtægterne.

 

 

 

 

 

Fondsmyndighed

 

 • § 12

 

Fondsmyndigheden påser, at driften er i overensstemmelse med fondens vedtægter. Fondsmyndigheden kan med henblik herpå træffe sådanne forholdsregler, der skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig drift i overensstemmelse med fondslovgivningen.

 

 

 • § 13

 

Der kan ikke uden fondsmyndighedens godkendelse foretages eller medvirkes til ekstra­ordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at fondsvedtægterne ikke overholdes.

 

 

 • § 14

 

Fonden skal på forlangende give fondsmyndigheden enhver oplysning om fondens forhold til belysning af, om denne drives i overensstemmelse med reglerne i fondslovgivningen og fondens vedtægter.

 

 

 

 

Vedtægtsændringer og opløsning

 

 • § 15

 

Såfremt forandrede forhold gør ændringer i vedtægterne eller en ophævelse af fonden nødvendige eller hensigtsmæssige, kan nærværende vedtægter ændres ved vedtagelse i den samlede bestyrelse med 3/4 majoritet.

 

I tilfælde af fondens ophør skal fondens tiloversblevne formue anvendes til løsning af opgaver og problemer inden for bolig- og byggesektoren og til boligkulturelle aktiviteter.

 

De i foranstående bestemmelser nævnte ændringer kan ske med fondsmyndighedens samtykke og i overensstemmelse med de i fondslovgivningen til enhver tid fastsatte regler herom.

 

Nærværende vedtægter træder i stedet for fundatsen for ”KAB’s almennyttige Legat”, som den er vedtaget den 14. oktober 1980 med ændringer af 2. juni 1996, af 18. april 1994 samt 18. januar 2005.

 

Fondens støtteområde er specificeret i vedlagte notat af 26. november 1997.

 

Nærværende ændrede vedtægter godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. januar 2005.