Vedtægter

 

Indhold:

 • §1 & 2 Fondens navn, hjemsted og formål
 • §3 Fondens kapital
 • §4 Anbringelse af fondens kapital
 • §5 Anvendelse af fondens indtægter m.v.
 • §6, 7 & 8 Fondens ledelse
 • §9 Fondens tegning
 • §10 & 11 Regnskab og revision
 • §12, 13 & 14 Fondsmyndighed
 • §15 Vedtægtsændringer og opløsning

 

Fondens navn, hjemsted og formål

 

 • § 1

 

Fonden er stiftet af Københavns Almindelige Boligselskab (nu KAB - Bygge- og Boligad­ministration).

 

Fondens navn er KAB Fonden.

 

Fonden’s  hjemsted er Hvidovre kommune.

 

 

 • § 2

 

Fondens formål er med almennyttigt og samfundsmæssigt sigte at yde støtte til løsning af opgaver og problemer indenfor bolig- og byggesektoren og til boligkulturelle aktiviteter.

 

 

 

 

 

Fondens kapital

 

 • § 3

 

Grundkapitalen udgør kr. 5.408.286. Grundkapitalen er anbragt i  obligationer samt i kontante midler.

 

Grundkapitalen er tilvejebragt ved overførsel fra frie reserver.

  

 

 

 

 

Anbringelse af fondens kapital

 

 • § 4

 

Fondsbestyrelsen skal drage omsorg for, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på betryggende måde.

 

Fondens kontante beholdning, hvis størrelse skal afpasses bedst muligt efter det til enhver tid værende behov for likvide midler, skal anbringes forsvarligt og med uomtvistelig god sikkerhed.

 

 

 

 

Anvendelse af fondens indtægter m.v.

 

 • § 5

 

Den del af fondens indtægter, der resterer efter fradrag af alle udgifter til fondens drift og administration samt af tidligere års underskud og efter eventuelle henlæggelser, anvendes efter fondsbestyrelsens skøn til de i  § 2 beskrevne formål.

 

Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af fondens formue.

 

 

 

 

 

Fondens ledelse

 

 • § 6

 

Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen består af:

 1. 3 medlemmer, der er udpeget af KAB.
 2. 1 medlem udpeget af Kunstakademiets Arkitektskole.
 3. 1 medlem udpeget af Danmarks Tekniske Universitet.
 4. 2 medlemmer med særlig indsigt indenfor bolig- og byggesektoren og boligkulturelle aktiviteter, udpeget af KAB Fonden’s bestyrelse, og som ikke samtidig har sæde i KAB - Bygge- og Boligadministrationen’s bestyrelse.

z

De ovenstående nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Af disse bestyrelsesmedlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidigt udpegede medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, medlemmerne er udpeget. Samtidig med udpegelsen af de nævnte ordinære bestyrelses-medlemmer, kan der udpeges suppleanter for disse.

 

 

 • § 7

 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Der afholdes bestyrelsesmøde, såfremt et enkelt bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt. Formanden drager omsorg for indkaldelse af alle bestyrelsesmedlemmerne.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere 3 medlemmer er til stede.

 

Hvor intet andet er fastsat i nærværende vedtægter, træffes bestyrelsens beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

 

Over forhandlinger i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført protokollen.

 

Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler herom.

 

 

 • § 8

 

Bestyrelsen har den øverste ledelse af fondens virksomhed, og det påhviler bestyrelsen at fremme fondens formål. Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at bestyrelsens beslutnin­ger udføres. Bestyrelsen kan beslutte at ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse af fonden. Bestyrelsen kan tillige ansætte og aflønne personer, der skal yde bestyrel­sen bistand ved udøvelse af fondens daglige virke, herunder indgåelse af aftale om varetagelse af fondens administration.

 

Bestyrelsen påser, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde.

 

 

 

 

 

Fondens tegning

 

 • § 9

 

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller i forening med direktøren.

 

 

 

 

 

Regnskab og revision

 

 • § 10

 

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

 

Efter hvert regnskabsårs afslutning, skal der udarbejdes et årsregnskab indeholdende resultatopgørelse, balance samt årsberetning.

 

Regnskabet underskrives af fondens bestyrelse.

 

 

 • § 11

 

Bestyrelsen vælger en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet.

 

Det påhviler revisionen at gennemgå og revidere fondens regnskab i overensstemmelse med god revisionsskik, herunder at kontrollere beholdninger, og revisionen kan af bestyrelsen fordre enhver oplysning, der har betydning for udførelsen af revisionen.

 

I forbindelse med revisionspåtegning skal revisor angive, hvorvidt forretningsgangen er betryggende og i overensstemmelse med vedtægterne.

 

 

 

 

 

Fondsmyndighed

 

 • § 12

 

Fondsmyndigheden påser, at driften er i overensstemmelse med fondens vedtægter. Fondsmyndigheden kan med henblik herpå træffe sådanne forholdsregler, der skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig drift i overensstemmelse med fondslovgivningen.

 

 

 • § 13

 

Der kan ikke uden fondsmyndighedens godkendelse foretages eller medvirkes til ekstra­ordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at fondsvedtægterne ikke overholdes.

 

 

 • § 14

 

Fonden skal på forlangende give fondsmyndigheden enhver oplysning om fondens forhold til belysning af, om denne drives i overensstemmelse med reglerne i fondslovgivningen og fondens vedtægter.

 

 

 

 

Vedtægtsændringer og opløsning

 

 • § 15

 

Såfremt forandrede forhold gør ændringer i vedtægterne eller en ophævelse af fonden nødvendige eller hensigtsmæssige, kan nærværende vedtægter ændres ved vedtagelse i den samlede bestyrelse med 3/4 majoritet.

 

I tilfælde af fondens ophør skal fondens tiloversblevne formue anvendes til løsning af opgaver og problemer inden for bolig- og byggesektoren og til boligkulturelle aktiviteter.

 

De i foranstående bestemmelser nævnte ændringer kan ske med fondsmyndighedens samtykke og i overensstemmelse med de i fondslovgivningen til enhver tid fastsatte regler herom.

 

Nærværende vedtægter træder i stedet for fundatsen for ”KAB’s almennyttige Legat”, som den er vedtaget den 14. oktober 1980 med ændringer af 2. juni 1996, af 18. april 1994 samt 18. januar 2005.

 

Fondens støtteområde er specificeret i vedlagte notat af 26. november 1997.

 

Nærværende ændrede vedtægter godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. januar 2005.